Share

Privacybeleid / GDPR

Privacybeleid / GDPR

Privacybeleid / GDPR

Deze website is eigendom van AKRO NOVA bvba, de contactgegevens van AKRO NOVA kunt u bovenaan de website terugvinden. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

 

AKRO NOVA privacyverklaring in het kader van de General Data Protection Regulation (GDPR)

Wij zijn er van overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 ( hierna de ‘AVG’).

Via deze privacyverklaring willen we u duidelijkheid geven over:

 • Wie de verantwoordelijke is voor de verwerking ( DEEL I)
 • Welke verwerkingen wij juist doen ( DEEL II)
 • Welke rechten u juist hebt met betrekking tot deze verwerkingen (DEEL III).

U wordt dan ook vriendelijk uitgenodigd deze privacyverklaring aandachtig door te nemen, en dit ook regelmatig te doen. Toekomstige aanpassingen zijn immers niet uit te sluiten.

Is er toch iets niet helemaal duidelijk, dan kan u steeds contact opnemen met AKRO NOVA via info@akronova.be.

 

DEEL I. Verwerkingsverantwoordelijke

De betrokken gegevens worden verwerkt door AKRO NOVA bvba, Abdijstraat 81, 9700 Oudenaarde, 0887.853.470. AKRO NOVA wordt volgens de AVG beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, wat wil zeggen dat AKRO NOVA instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en dat u bij eventuele vragen of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, u zich eenvoudig kan wenden tot AKRO NOVA: AKRO NOVA bvba, Abdijstraat 81, 9700 Oudenaarde, ondernemingsnummer:  0887.853.470; Tel: 055/302 333 ; E-mail: info@akronova.be

 

DEEL II. Doeleinden van de verwerking

Afhankelijk van de dienst waar u beroep op doet, verwerkt AKRO NOVA uw persoonsgegevens op de wijze die hieronder beschreven staat. Voor elk van deze verwerkingen heeft u de rechten die omschreven zijn in DEEL III. AKRO NOVA streeft er naar uw gegevens niet door te geven aan derde landen die niet vallen onder een adequaatheidsbesluit van de EU. Indien dat uitzonderlijk toch het geval zou zijn, laten we u dit specifiek weten.

 • Klantenbeheer

Wanneer u een overeenkomst afsluit met AKRO NOVA, verwerken wij de opgevraagde gegevens omdat we die nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zonder die gegevens kan AKRO NOVA de overeenkomst niet uitvoeren. Binnen dat doeleinde worden de gegevens enkel doorgegeven aan betrokkenen bij uw bouwproject (zoals personeel, de vergunning verlenende overheden, adviesinstanties, juridische adviseurs, aannemers, landmeters ed ) die ingeschakeld moeten worden voor de uitvoering van de overeenkomst. Na het einde van de overeenkomst zullen uw gegevens nog 10 jaar bijgehouden worden ( aangezien juridische vorderingen op basis van de overeenkomst tot 10 jaar na datum mogen worden ingediend). Daarna worden de betrokken gegevens gewist.

AKRO NOVA deelt de betrokken gegevens niet met commerciële partners. Uw gegevens worden niet gebruikt voor profilering en direct marketing. Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL III.

 • Bezoek van onze website

Indien u onze website bezoekt, kunnen op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen ‘cookies’ op de harde schijf van uw toestel geplaatst worden om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker en uw surfgedrag te monitoren, met het oog op automatische verwerking van uw gegevens en profilering (zie hieronder).  Gedetailleerde informatie over deze cookies, de automatische verwerkingen die daarmee gepaard gaan en uw rechten in dat verband, vindt u in onze cookieverklaring. De persoonsgegevens die AKRO NOVA verkrijgt naar aanleiding van uw bezoek aan onze website, kunnen op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, opgenomen worden in bestanden voor prospectie (zie hieronder).

De gegevens die wij bij uw bezoek verkrijgen, worden tot 5 jaar na uw bezoek bijgehouden (verjaringstermijn buitencontractuele aansprakelijkheid). Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL III.

DEEL III. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens

 • Uw rechten

Naast het recht om een eventuele toestemming die u heeft gegeven terug in te trekken, beschikt u mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) over verschillende rechten met betrekking tot de verwerkingen (zoals hierboven beschreven) die AKRO NOVA uitvoert. U kan deze rechten kosteloos en op eenvoudig verzoek aan info@akronova.be vragen:

 • Recht van inzage

U heeft het recht om ons te vragen of wij gegevens van u verwerken, en wanneer dat het geval is, om inzage te krijgen in die gegevens.
U heeft eveneens het recht om voor elke verwerking een overzicht te vragen van de instanties die uw gegevens via AKRO NOVA ontvangen.

 • Recht op rectificatie

U heeft het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen.

 • Recht op gegevenswissing

U heeft het recht om zonder onredelijke vertraging persoonsgegevens te laten wissen indien:

 • de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor ze door AKRO NOVA werden verzameld;
 • u een gegeven instemming heeft ingetrokken;
 • u bezwaar maakt tegen de verdere verwerking;
 • de persoonsgegevens onrechtmatig door AKRO NOVA worden verwerkt;
 • dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of
 • de persoonsgegevens verzameld zouden zijn in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind ( jonger dan 13 jaar).

 

 • Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien u de juistheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken betwist, de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet, AKRO NOVA deze gegevens niet meer nodig heeft terwijl u deze gegevens wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van AKRO NOVA zwaarder doorwegen dan die van u indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang.

 

 

 • Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht ons te vragen de persoonsgegevens die wij van u hebben verkregen, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien de verwerking door AKRO NOVA berust op uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procédés wordt verricht.

 • Inbreuk in verband met uw persoonsgegevens

AKRO NOVA stelt alles in het werk om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies, misbruik of vervalsing. Indien zich toch een inbreuk zou voordoen op uw persoonsgegevens, en deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal AKRO NOVA u onverwijld op de hoogte stellen van deze inbreuk, onder voorwaarden bepaald in de AVG.

 • Klachten

Moest u toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact(at)apd-gba.be).

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan AKRO NOVA of rechthoudende derden.


Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, kan u hiertoe steeds het AKRO NOVA secretariaat raadplegen.

AKRO NOVA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal AKRO NOVA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

AKRO NOVA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. AKRO NOVA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

AKRO NOVA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

AKRO NOVA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde bevoegd.

 

Op deze website stelt AKRO NOVA informatie ter beschikking van het grote publiek. AKRO NOVA streeft ernaar de informatie die ter beschikking worden gesteld zo volledig en accuraat mogelijk worden weergegeven. AKRO NOVA verstrekt evenwel geen garanties over de juistheid of de volledigheid van de opgenomen gegevens en dit ongeacht of de gegevens of hulpmiddelen aanwijsbaar afkomstig zijn van derden of niet. Gebeurlijke onvolledigheden of fouten kunnen niet tot de aansprakelijkheid van AKRO NOVA leiden. AKRO NOVA is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar eventuele hyperlinks gelegd worden.
AKRO NOVA draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor beslissingen die zonder verdere toetsing genomen worden op basis van gegevens of hulpmiddelen die ter beschikking gesteld worden via deze website.